Senior Portrait Portfolio: Sydney Johnson, Westminster Christian Academy