Senior Portrait Portfolio: Katy Awalt, Troy High School